دانشگاه مذاهب اسلامی محلی برای تربیت سردمداران امت واحده باشد