پروردگار خریدار جان شهید است/اولیای الهی آرزوی شهادت دارند