آغاز نهضت تبیین و رمزگشایی از بیانیه گام دوم انقلاب در فرهنگسرای اندیشه