درخواست شهروندان مراکشی برای بازگرداندن قرآن به مساجد