برگزاری نخستین همایش کشوری «مسجد، حوزه علمیه و بسیج»