حلقات ثالث شهید صدر: بهره بردن از کارآمدترین دانش حوزوی، سنتی