«مغالطات شیخ إشراق: جز صداقت و راستی به چیزی تمکین نکنیم»