نشست هم اندیشی درباره «آموزش و پرورش در ایران» برگزار می شود