نشست آینده پژوهی تغییرات فرهنگی- اجتماعی برگزار می شود