نشست «نقد روش بانکداری مرسوم و تبیین روش مطلوب بانکداری اسلامی»