تحریم‌های علمی فرصت‌هایی برای ایران فراهم کرده است