ضرورت تدوین سندی در حوزه کنوانسیون تبعیض علمی و مقابله باآپارتاید