حدیث جعلی هم می‌تواند در بردارنده آگاهی‌های سودمند تاریخی باشد