شرق شناسی چیست و ایران شناس کیست؟/ ایران شناسان به امر توسعه توجه کنند