مجموعه مقالات همایش طالقانی و زمانه ما منتشر می شود