آیت الله ری شهری: حفظ قرآن با هیچ ثروتی در دنیا قابل مقایسه نیست