ایستادگی و مقاومت در برابر روحیه یکجانبه گرایانه غرب ضروری است