مساله ازدواج دائم و ازدواج موقت از نگاه شهید مطهری بررسی می‌شود