اختصاص ۲۰۰ میلیون تومان وقف برای آزادی زندانیان در میلاد رسول رحمت