نگاه امام خمینی به وحدت اسلامی، نخبه گرایانه نیست/ بررسی تاریخچه پروژه وحدت