دومین نشست «زیستن در میانه جنگ و صلح» برگزار می شود