یادداشت| هدفی والا در پسِ پرده پیمان پیامبر با مردم قریش