مانند دوران موقوفه «ربع رشیدی» علم باید از ایران منتقل شود