آئین نکوداشت مقام علمی علی اکبر سیاسی برگزار می شود