میزگرد بررسی اندیشه دکتر «احمد فردید» برگزار می‌ شود