نشست امکان‌سنجی و منطق اکتشاف عرفان اهل بیتی(ع) برگزار می شود