استاد موحد اثبات می کند آنچه در منطق غربی آمده از ابن سیناست