نخبگان علوم اجتماعی عراقی به جریان شناسی وقایع اخیر بپردازند