متن و ترجمه دو رساله از ابونصر فارابی به زودی منتشر می ­شود