وحدت یعنی فهم مشترک از مسائل جهان اسلام/ سیدجمال؛ علمدار وحدت