همایش ملی «ایمان و چالش‌های عصر جدید» برگزار می‌شود