اطاعت از فرمان الهی و تمسک به حبل الله مصداقی از تقوای الهی است