بیانیه اتحادیه موسسات و تشکلهای قرآنی در خصوص سخنان اخیر رئیس جمهور