کنفرانس جنبش‌های جدید مذهبی و کثرت‌گرایی مذهبی برگزار می شود