روایت ملکیان از رمز و راز محبوبیت طالقانی/ حوزه علمیه نباید مخدوم پرور باشد