روحانی: آمریکا در سده‌های اخیر منشا اختلاف و جنگ در منطقه بوده است