طباطبایی دریافت‌های چندگانه‌ای از دانشگاه ارائه کرده است!