خطبه غدیر (۵) |اوصاف عهدشکنان غدیر در بیان پیامبر(ص)