هرگز نباید با نگاه مادی به عرصه تحصیل علوم دینی قدم گذاشت