جدال در دین حرام و اساس دین بر محبت است/اخلاق بدون توجه به مبادی هستی معنا ندارد