اجرای طرح سازمان دارالقرآن جهت تطبیق مؤسسات قرآنی با دستور ابلاغی