بازدید هیئت امنای بنیاد هدایت از سومین نمایشگاه مسجد جامعه پرداز