«نظریه تکامل؛ از منظر مولانا، صدرا، و داروین»بررسی می شود