دومین جلسه از سلسله نشست علمی روانشناسی زن برگزار می‌شود