توصیف عالم بزرگ شافعی از عظمت علمی و معرفتی امام صادق (ع)