دمشق، قلب مقاومت و پایداری است/ مقاومت خط ایمان به خداست