اسرائیل و آمریکا درصدد سوءاستفاده از حوادث اخیر عراق بودند