نظریه تفسیر قرآن به قرآن کاملا قابل دفاع است/ شرط فهم باطن قرآن