نقش علامه طباطبایی در امتداد سازی فلسفه اسلامی بررسی می شود