بیش از گذشته نیازمند مقام جمع الجمعی تفکر علامه طباطبایی هستیم